Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.shop.atlascopco.com, uitgebaat door Atlas Copco Belgium nv, gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 346, BTW BE400.617.324, RPR Brussel. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verzaakt de klant aan de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Het verwijzen naar “de klant” in deze Algemene Voorwaarden heeft betrekking tot U als geregistreerde zakenpartner of niet-geregistreerde klant die in het bezit is van een geldig en actief BTW nummer en die geïnteresseerd is in het aankopen van onze Goederen voor zijn/haar eigen commerciële activiteiten. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat U de eindgebruiker van de Goederen bent en dat deze Goederen uitsluitend gebruikt zullen worden in uw eigen productieomgeving, onderzoeks- of ontwikkelingsinstelling. U verklaart dan ook dat de Goederen niet gebruikt zullen worden voor een militaire doeleinden maar wel uitsluitend voor een vreedzaam civiel gebruik. De Goederen zullen niet gebruikt worden voor enig doel dat verband houdt met chemische, biologische of kernwapens, noch met raketten die zulke wapens kunnen overbrengen. Als u de eindgebruiker niet bent, moet u voor het bestellen, in uw bestelling de volledige identiteit van de eindgebruiker vermelden.

2. Bestellingen

Onder voorbehoud van uitoefening van het verzakingsrecht uiteengezet in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, is elke door de klant geplaatste bestelling bindend voor hem en kan deze niet eenzijdig worden ingetrokken tenzij, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, de leverancier binnen de maand hierop volgend, nalaat de bestelling te aanvaarden of er zijn akkoord mee te geven.

De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven.

Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen: zij kunnen eenzijdig door Atlas Copco Belgium n.v. gewijzigd worden.

Atlas Copco Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om een bestelling eventueel gedeeltelijk te aanvaarden: indien Atlas Copco Belgium n.v. een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermee in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na vermelde kennisgeving.

3. Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van Atlas Copco Belgium n.v..

Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op Atlas Copco Belgium n.v. en geeft geen recht aan de klant om de overeenkomst te ontbinden.

De inontvangstneming door de klant van de goederen en / of prestaties houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn.

Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel Atlas Copco Belgium n.v. per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren.

Indien Atlas Copco Belgium n.v., ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.

4. Levering

De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat de goederen te zijner beschikking staan in de magazijnen van Atlas Copco Belgium n.v..

Indien het transport wordt uitgevoerd door Atlas Copco Belgium n.v. of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, enkel het subtotaal en de afrekening zijn inclusief BTW.

6. Gebreken

Indien de door Atlas Copco Belgium n.v. geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument.

Binnen de 3 dagen na levering dient de klant Atlas Copco Belgium n.v. per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

7. Aansprakelijkheid

Atlas Copco Belgium n.v. gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

Elke aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium n.v. is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en / of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden goed of andere.

De aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium n.v. voor eender welke genots-, winstderving en / of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten.

In geval Atlas Copco Belgium n.v. per impossibile gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5%, kan overschrijden.

8. Eigendomsvoorbehoud

De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen altijd eigendom van Atlas Copco Belgium n.v. blijven in geval van huur, en in geval aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is.

Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven, onder te verhuren, uit te lenen, de huurrechten over te dragen enz.

In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, Atlas Copco Belgium n.v. te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

9. Overdracht

Behoudens schriftelijk akkoord van Atlas Copco Belgium n.v. is de overeenkomst en / of de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar in hoofde van de klant.

Bij schriftelijk akkoord van Atlas Copco Belgium n.v. met een overdracht van een overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de nieuwe klant - overnemer zich van rechtswege tot solidaire betaling met de klant – overdrager van alle op datum van de inwerkingtreding van de overdracht aan Atlas Copco Belgium n.v. verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria.

Atlas Copco Belgium n.v. is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst en / of daarin vermelde rechten en / of plichten en / of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van de betreffende goederen, aan derden over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derden desgevallend de overgedragen rechten en / of plichten en / of vorderingen van Atlas Copco Belgium n.v. ten opzichte van de klant kunnen uitoefenen en verbindt er zich ertoe om op het eerste verzoek van Atlas Copco Belgium n.v. ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.

10. Betalingen

Alle facturen van Atlas Copco Belgium n.v. zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijk overeenkomst, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van Atlas Copco Belgium n.v. of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant.

Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

Iedere door Atlas Copco Belgium n.v. ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft Atlas Copco Belgium n.v. het recht elke verdere levering en / of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het contract waarop de onbetaalde factuur slaat, als uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten.

Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van Atlas Copco Belgium n.v. opgeheven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12 % per jaar (= 1 % per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12 %, met een minimum van € 50,00, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten.

11. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van Brussel. Atlas Copco Belgium n.v. behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats.

12. Gebreken en klachten

Atlas Copco Belgium n.v. heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere klant recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de klant geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De klant moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Atlas Copco Belgium n.v., binnen de zeven (7) dagen na levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Het is de plicht van de klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Atlas Copco Belgium n.v., steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening Atlas Copco Belgium n.v. Atlas Copco Belgium n.v. raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:
  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de algemene en/of verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de klant niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Atlas Copco Belgium n.v. is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de klant.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Atlas Copco Belgium n.v. deze opnieuw aan de klant verzenden. De kosten van deze terugzending, ook indien deze reeds door Atlas Copco Belgium n.v. werden gedragen, zijn ten laste van de klant. Atlas Copco Belgium n.v. is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.