Juridische informatie en privacybeleid


Bedankt voor uw bezoek aan deze website van Atlas Copco. (De Atlas Copco Groep en zijn dochterondernemingen worden aangeduid als “Atlas Copco”, “we/wij” en “ons/onze”).

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hierna vindt u juridische informatie die van belang is wanneer u deze website bezoekt. Daarnaast vindt u ook ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd welke soort informatie kan worden verzameld en verwerkt en hoe we gebruik kunnen maken van “cookies”. Lees aandachtig de inhoud van deze pagina en bezoek pas de website indien u akkoord gaat met alle voorwaarden. We danken u hiervoor. Door de website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden.

De Groep Atlas Copco bestaat uit een aantal juridische entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen de Groep Atlas Copco verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor de daden of het verzuim van een andere juridische entiteit. Door informatie te halen van deze website of de site anders te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de rechtstreeks betrokken juridische entiteit.

De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting noch aansprakelijkheid van onzentwege; zij bevat geenszins bindende informatie. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEENSZINS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EEN DERDE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN VOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BUSINESSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE STAAN NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van de Atlas Copco Group en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van de Atlas Copco Group.

Privacybeleid

IP-adressen, internetbrowsers, verwerkingssystemen, domeinnamen: Wanneer u onze website betreedt, kunnen wij uw IP-adres opnemen. Het IP-adres identificeert u niet als een individu, maar identificeert uw internetdienstenleverancier. Andere niet-persoonlijke informatie die we kunnen opnemen zijn het type internetbrowser, het type computerverwerkingssysteem, en de domeinnaam van de website van waaruit u onze site bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om ons ruime demografische informatie te verschaffen over, bijvoorbeeld, de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die ze op onze site doorbrengen. Door dit soort informatie op te nemen, kunnen wij onze site beheren, serverproblemen vaststellen, tendensen en statistieken analyseren en onze klanten een betere dienstverlening verschaffen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we “cookies” naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een gegevensstuk dat een door u bezochte website op uw computer kan bewaren. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie. Indien u ons echter persoonlijke informatie verschaft (bijvoorbeeld bij de registratie voor een door ons geleverde internetdienst of wachtwoord), dan kan die informatie worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. De eerste soort bewaart een bestand voor een langere periode op uw computer. Het bestand blijft op uw computer staan nadat u deze hebt afgesloten. Dergelijke cookie kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om een bezoeker mee te delen welke informatie op de website werd bijgewerkt sedert zijn of haar laatste bezoek aan die website. Het tweede type cookie is een “session cookie”. Terwijl u de website bezoekt, worden er tijdelijk session cookies opgeslagen in het geheugen van uw computer. Dit kan worden gedaan om, bijvoorbeeld, bij te houden welke taal u gekozen hebt op de website. Session cookies worden niet voor een lange periode bewaard op uw computer. Ze verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. We kunnen een beroep doen op derden om ons te helpen bij de inzameling of de verwerking van de via de cookies verkregen informatie.

We kunnen cookies om verschillende redenen gebruiken, zoals:

 • om anonieme statistieken te maken met betrekking tot browsingpatronen en –tendensen;
 • om verkoopcijfers te analyseren;
 • om aan marktonderzoek te doen;
 • om de inhoud of functies van de website aan te passen aan de gebruiker;
 • om bijstand te verlenen aan, of sitebezoeken van gebruikers na te gaan van bepaalde internetgebaseerde diensten;
 • om gebruikers met wachtwoorden in staat te stellen opnieuw naar bepaalde webpagina’s te gaan zonder vooraf ingegeven informatie opnieuw te moeten intypen.

Hoe cookies vermijden:

Met de meeste internetbrowsers kan u de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden, verwijderd worden van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Hou er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.

Persoonlijke informatie

In dit deel wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij op andere wijze verkrijgen of genereren, en die betrekking heeft op u ("persoonlijke informatie”), verzamelen, gebruiken en delen. Atlas Copco heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie die wij mogelijk verzamelen (zie hieronder), te beschermen. Het is ook vanzelfsprekend dat Atlas Copco altijd lokale wetten en voorschriften zal naleven en zich zal onthouden van het verzamelen of gebruiken van persoonlijke informatie op een locatie waar dat wettelijk verboden is.

Welke persoonlijke informatie kan Atlas Copco verzamelen?

"Persoonlijke informatie" is informatie waarmee een natuurlijk persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken om u te voorzien van diensten, producten of informatie die u aanvraagt.

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie niet zonder uw kennis en toestemming, noch zullen wij dergelijke gegevens verkopen of verhuren. Om u te voorzien van specifieke producten, diensten of informatie of om een transactie te verwerken, kunnen wij uw persoonlijke informatie aanvragen Deze informatie bevat mogelijk:
 • uw naam, zowel uw voornaam/voornamen, achternaam als alle bijvoegsels;
 • contactgegevens in noodgevallen of contactinfo van uw werk, met inbegrip van telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, piepernummer, postadres en werklocatie;
 • titel, afdeling en functie;
 • informatie over uw werkgever, met inbegrip van de bedrijfsnaam, de bedrijfslocatie en het land van oprichting;
 • leveringsadres;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummers;
 • faxnummers;
 • betaalinformatie, met inbegrip van identificatie- en bankrekeningnummers;
 • communicatielogs van het Atlas Copco netwerk over het gebruik van bedrijfstelefoons, computers, elektronische communicatie (zoals e-mail) en andere informatie- en communicatietechnologie.

Hoe kan Atlas Copco gebruikmaken van de persoonlijke informatie die wordt verzameld?

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer dat nodig is om producten, diensten of informatie te bieden, voor het verwerken van een transactie of als u die aan ons verstrekt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor een sollicitatie.

Het verzamelen van persoonlijke informatie verloopt transparant (met vermelding van de rechtsgrondslag voor de verwerking) en u krijgt de gelegenheid om te beslissen of u het wilt of niet. Als u ervoor kiest de gevraagde persoonlijke informatie niet te verstrekken, kan Atlas Copco uw transactie mogelijk niet voltooien of niet de informatie, services of producten verstrekken die u hebt aangevraagd.

De verzamelde persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • onderhoud van ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), workflowsystemen en andere IT-systemen, met inbegrip van workflows om de participatie van Atlas Copco aan beroepsverenigingen en het aanbieden of ontvangen van bedrijfsgeschenken en gastvrijheid vast te leggen;
 • beheer van fysieke beveiliging en informatiebeveiliging, met inbegrip van:
 • toegangscontroles en beveiliging van computer- en andere systemen;
 • toegang tot internet, intranet, e-mail, sociale media en andere elektronische systemen;
 • opsporen en analyseren van virussen, inbreuken en bedreigingen van binnenuit;
 • back-up en herstel van gegevens;
 • beheer van controles op de naleving van verplichtingen inzake invoer, uitvoer en andere handelsactiviteiten, met inbegrip van het goedkeuren van toepassingen en beheer, het bepalen van de toegang tot gecontroleerde technologie en/of grondstoffen, en het onderzoek van sancties en embargo's;
 • beheer van marketingactiviteiten, overeenkomsten, joint ventures en andere bedrijfsinspanningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot factuur- en betalingsverwerking, projectmanagement, klantenenquêtes en aanbiedingen;
 • verlenen van klantenservice en -ondersteuning;
 • gevolg geven aan vragen of problemen die aan Atlas Copco worden voorgelegd;
 • uitvoeren van audits en compliance reviews om de naleving van het toepasselijke beleid en van de geldende regel- en wetgeving te verzekeren;
 • uitvoeren van interne en externe onderzoeken, zoals met betrekking tot juridische zaken, universele ethiek en naleving, en van compliance reviews over internationale handel evenals alle eruit voortvloeiende bekendmakingen aan overheidsinstanties;
 • behandeling van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties, met inbegrip van claims voor lichamelijke of materiële schade;
 • doen gelden en verdedigen van aanspraken in rechtszaken, arbitrage, administratieve of regelgevende procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorbereiding van de zaak, verzamelen van bewijsmateriaal, inzage van stukken;
 • reageren op verzoeken van rechtshandhavings- en andere overheidsinstanties;
 • zoals vereist of uitdrukkelijk toegelaten door de toepasselijke wet- of regelgeving.

Deze verwerking is:
 • noodzakelijk voor de uitvoering of de voorbereiding van een overeenkomst;
 • noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven;
 • noodzakelijk om uw essentiële belangen te beschermen;
 • noodzakelijk voor ons legitieme belang.

Van tijd tot tijd hebben we uw toestemming nodig voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor een of meer van de bovengenoemde doeleinden. U heeft diverse rechten wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming. We zouden u bijvoorbeeld graag informatie sturen over andere producten van ons, die volgens ons interessant kunnen zijn voor u. Als u niet op een van onze mailinglijsten wilt voorkomen, hebt u te allen tijde de keuze om u af te melden. Dat doet u door de instructies 'uitschrijven' te volgen onderaan onze marketingmails of in het deel 'mijn account'.

We houden gegevens niet langer bij dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of zolang dat vereist is krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving.

Met wie persoonlijke informatie kan worden gedeeld:

Omdat Atlas Copco een wereldwijd bedrijf is met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen van een rechtspersoon in het ene land naar dat in een ander land om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie doorsturen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Binnen de Atlas Copco Groep wordt persoonlijke informatie overgedragen met inachtneming van dezelfde regels en beveiligingsniveaus. Indien vereist, zullen overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdracht van kracht zijn om het noodzakelijke beschermingsniveau te waarborgen.

Atlas Copco steunt op beschikbare juridische mechanismen om de legale overdracht van persoonlijke informatie over de grenzen mogelijk te maken. In de mate dat Atlas Copco zich baseert op de standaardcontractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd), zal Atlas Copco aan deze vereisten voldoen, ook wanneer er een conflict is tussen die vereisten en deze kennisgeving.

Atlas Copco zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins delen buiten de Atlas Copco Groep, behalve:
 • met dienstverleners die Atlas Copco heeft ingehuurd om in onze naam diensten te verlenen. Atlas Copco zal uw persoonlijke gegevens alleen delen met dienstverleners die Atlas Copco contractueel heeft verboden de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat noodzakelijk is om die diensten namens ons te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • voor onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten;
 • ter voorkoming van lichamelijk letsel of financiële schade; of
 • ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa (met inbegrip van faillissement).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Neem voor meer informatie over de manier waarop Google gegevens verzamelt en verwerkt, een kijkje op: www.google.com/policies/privacy/partners/.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienstverlening en uw gebruikservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de gebruikservaring beter te begrijpen (vb. hoelang gebruikers op welke pagina's blijven hangen, welke links ze aanklikken, wat hen bevalt en wat net niet enz.). Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening verder uit te bouwen en te handhaven met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologische tools om gegevens over het gedrag en de apparaten van onze gebruikers te verzamelen (meer bepaald het IP-adres (dat enkel wordt vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de grootte van het scherm, het type toestel (unieke identificatiecode van het hulpmiddel), informatie over de webbrowser, geografische locatie (enkel het land), voorkeurstaal om onze website weer te geven). Hotjar houdt deze informatie bij in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om die informatie te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker. Meer verduidelijking vindt u in het privacybeleid van Hotjar via deze link.

U kunt u afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, de gegevensopslag door Hotjar over uw gebruik van onze website en het gebruik dat Hotjar van trackingcookies op andere websites maakt, met behulp van deze afmeldlink.

Hoe persoonlijke informatie verwijderen, verbeteren, bijwerken of daartoe toegang hebben:

Om uw persoonlijke informatie te verwijderen, te verbeteren, bij te werken of er toegang toe te hebben, of voor elke andere ermee verbonden vraag, dient u contact met ons op te nemen. Wanneer u dit doet, vermeld dan de naam of de plaats van de webpagina waar u de informatie hebt ingegeven, alsook de informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres, enz.) die u op dat ogenblik hebt verschaft.

Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke activiteit of communicatie op uw eigen risico.

Meer informatie en klachten

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met onze Group Privacy Officer (privacy.officer@se.atlascopco.com). Als wij uw vragen niet beantwoorden of u geen geldige reden kunnen geven waarom wij dat niet kunnen doen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen.

Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud, of praktijken van die andere websites of hun eigenaars of operatoren.

Wijziging van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken.